Poradenský modul 2


Poradenský modul 2 je komplexné "PORADENSTVO NA OTVORENEJ PREVÁDZKE", teda sú to kompaktné poradenské služby a práce, z ktorých vyberám niekoľko bodov na urobenie si predstavy toho, akými konkrétnymi spôsobmi a predom nastavenými úkonmi pomôžem Vašej otvorenej prevádzke k ekonomickému auditu, analyzovaniu chýb a ekonomických únikov v hospodárení a gastro chýb jedálneho lístka so smerovaním k overeným ekonomickým & gastro nastaveniam potrebným k znovunaštartovaniu úspešneho a zárobkového podnikania.

 

Ekonomika kuchyne & prevádzky

 
 • Tabuľka „KOMPLEXNÝ PEŇAŽNÝ TOK PREVÁDZKY“ – náhľad a spracovanie reálneho, kompletného mesačného hospodárenia celej prevádzky
 • Následný úplný audit hospodárenia kuchyne / celej prevádzky za dohodnuté spätné obdobie s primárnym zameraním sa na tržby & bezprostredné náklady na suroviny a tovar prevádzky    
 • Následná analýza percentuálneho podielu nákladov (kuchyňa / celá prevádzka) voči tržbe (kuchyňa / celá prevádzka) & analýza „nákladovosti“ a „ziskovosti“ zo získaných parametrov
 • Spracovanie a rozbor výsledkov, pomenovanie konkrétnych oblastí chýb, ekonomických únikov a strát & stanovenie stratégie hĺbky reštartu

 • Tabuľka „EKONOMICKY ZDRAVÉ & UDRŽATEĽNÉ PODNIKANIE“kompletné a úplné poradenstvo k správnemu, ekonomickému a udržateľnému hospodáreniu kuchyne / celej prevádzky 
 • Prezentácia správne stanovených percentuálnych hladín jednotlivých oblastí nákladov kuchyne / celej prevádzky (suroviny a tovar, mzdy & ostatné prevádzkové náklady) & implementácia do systému kuchyne / prevádzky

 • Nastavenie „KONTROLNÉHO EKONOMICKÉHO INVENTÚRNEHO VZORCA“ - jedná sa o systém kontroly ekonomického hospodárenia prevádzky a „výťažnosti“ práce zamestnancov s financiami, ktoré dostávajú od majiteľa vo forme tovarov a surovín & komplet poradenstvo a implementácia do systému prevádzky

CIEĽ PORADENSKÝCH EKONOMICKÝCH ANALÝZ A NASTAVENÍ:
Nastavenie kuchyne, prevádzky a práce personálu na zmysluplné hospodárenie, ktoré je kontrolovateľné a jednoznačne schopné dosahovať adekvátny zisk, čomu však predchádza najskôr mať poradenstvom nastavený:
 • Transparentný ekonomický poriadok
 • Správne nastavené percentuálne hladiny mesačných nákladov tak tovarov a surovín, ako aj miezd a ostatných prevádzkových nákladov voči celkovému obratu firmy
 • Trvalo kontrolovateľný systém hospodárenia zamestnancov prevádzky s tovarom prostredníctvom ekonomickej inventúry


Gastronómia kuchyne

 • Komplexný audit pôvodného Jedálneho lístka z hľadiska A) gastro úrovne, B) cenotvorby, C) ekonomickej „výťažnosti“, D) potrieb renovovania a rekonštruovania
 
 • A) „GASTRO ÚROVEŇ LÍSTKA“ – Zhodnotenie gastronomickej úrovne Jedálneho lístka – zostavenie lístka, rozsah, druhy jedál, kvalita jedla, servírovanie & vizáž a chuť jedla, pomer cena / kvalita
 • B) „CENOTVORBA LÍSTKA“ – Zhodnotenie cenotvorby jedál v Jedálnom lístku – t.j. zhodnotenie úrovne „ekonomickej nákladovosti“ jedál, teda kontrola a prepočet percentuálnej hladiny nákladov jednotlivých jedál voči nastavenej koncovej cene v lístku & náhľad do Výrobných noriem kuchyne & analýza koefincientu prirážky
 • C) „EKONOMICKÁ VÝŤAŽNOSŤ LÍSTKA“ – Analýza predávaných jedál & audit zameraný na mesačnú čistú „zárobkovosť“ lístka pre prevádzku a jeho percentuálny ekonomický podiel voči celkovej tržbe prevádzky za mesiac / rok
 • D) „POTREBNÁ RENOVÁCIA LÍSTKA“ – Konzultácia k potrebnej renovácii jedál Jedálneho lístku a návrhy zmien, opráv resp. návrh nových jedál k renovácii a modernizácii celého lístka
 
 • Poradenstvo ku gastro časti Jedálneho lístka:
  • Osobné varenie vo Vašej kuchyni s Vaším tímom
  • Renovovanie pôvodných jedál (recept, postup, vizáž)
  • Varenie novo vytvorených jedál (recept, postup, vizáž)
  • Príprava Výrobných noriem na základe reálneho varenia
  • Nastavený jednotný systém prípravy jedla pre kuchyňu
  • Zaškolenie kuchárov a personálu
 • Poradenstvo k ekonomickej časti Jedálneho lístka, t.j. jedlá tohto lístka a samotný Jedálny lístok po reálnom odvarení a implementovania nastavení dostane:
  • Reálnu Výrobnú normu na základe reálneho varenia jedál
  • Správne vypočítanú nákladovú cenu jedla podľa reálnej normy
  • Správne nastavenú koncovú cenu jedla pre zákazníka
  • Správne nastavenú percentuálnu hladinu nákladovosti jedla
 • Ostatné administratívne nastavenia, t.j. nastavenie evidencií & reportov
 • Poradenstvo k budúcemu gastro ošetrovaniu Jedálneho lístka, k nastaveniu rautov, akcií a denného menu tak, aby reflektovali nastavený ekonomický systém a poriadok


Záver

Každý klient je pre mňa veľmi špecifický a tak ponuku Kompletného šéfkuchárskeho poradenstva prispôsobujem a rozširujem hlbšie na základe objednávky tých služieb, ktoré sú pre danú prevádzku potrebné. V prípade záujmu o bližšie informácie ma môžete kľudne kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom a rád Vám podám o ďalších, podrobnejších možnostiach, bližšie informácie.