Poradenský modul 1Poradenský modul 1 je komplexné "PORADENSTVO PRED OTVORENÍM PREVÁDZKY", teda sú to kompaktné poradenské služby a práce, z ktorých vyberám niekoľko bodov na urobenie si predstavy toho, akými konkrétnymi spôsobmi a predom nastavenými úkonmi pomôžem Vašej prevádzke už pred jej otvorením, v čom budem súčinný, aké systémy vytvoríme a v čom konkrétnom priniesiem reálne ekonomické & gastronomické nastavenia a know-how k úspešne prevádzkovanému a zárobkovému podnikaniu.

 

Pred otvorením prevádzky

 
 • Komplexná „MAPA POTREBNÝCH ÚRADNÝCH POVOLENÍ“ teda poradenstvo k hladkému vybaveniu všetkých potrebných povolení a dokladov na rôznych úradoch, ktoré sú nutné pre to, aby bolo prevádzku možné riadne otvoriť
 • Poradenstvo pri príprave kompletného profesionálneho rozostavenia kuchyne a kuchynských zariadení a strojov pred zadaním projektu, alebo profesionálne „vyladenie“ už dodaného projektu tak, aby bola kuchyňa zdravo a logicky usporiadaná
 • Poradenstvo pri výbere vhodného dodávateľa a pri samotnej objednávke správnych, vhodných a hlavne potrebných strojov a zariadení v ekonomicky„zdravej“ cene, tak aby sa už od začiaku šetrili peniaze prevádzky a investovali sa do skutočne potrebných vecí
 • Poradenstvo pri výbere budúcich zamestnancov & tvorba úplného organizačného pavúka prevádzky & poradenstvo pri pracovných náplniach jednotlivých úsekov prevádzky
 

Ekonomika kuchyne & prevádzky

 • Dokument „KOMPLEXNÝ PEŇAŽNÝ TOK PREVÁDZKY“, teda vypracovanie a nastavenie systému zdravého a udržateľného peňažného toku reštaurácie & stanovenie úplného mesačného (ročného) rozpočtu kuchyne / celej prevádzky & stanovenie „kulminačného bodu 0“, ktorý stanovuje hranicu vyrovnaného hospodárenia smerujúceho k tvorbe zisku & kompletné poradenstvo

 • Dokument „EKONOMICKY ZDRAVÉ & UDRŽATEĽNÉ PODNIKANIE“, teda konkrétne nastavenie budúceho hospodárenia kuchyne a celej prevádzky do správneho, udržateľného a zárobkového stavu & nastavenie zdravých a overených maximálnych percentuálnych hladín nákladov prevádzky voči celkovej tržbe & kompletné poradenstvo

 • Nastavenie „KONTROLNÉHO EKONOMICKÉHO INVENTÚRNEHO VZORCA“, teda systém vnútornej ekonomickej kontroly prednastavenej percentuálnej hladiny výrobných nákladov – jedná sa o systém kontroly ekonomického hospodárenia prevádzky a „výťažnosti“ práce zamestnancov s financiami, ktoré dostávajú od majiteľa vo forme tovarov a surovín & komplet poradenstvo a implementácia do systému prevádzky

 • Dokument „OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ EVIDENCIE“ teda prezentácia ostatných prevádzkových evidencíí a systémov, ktoré povedú k ekonomickému, hospodárnemu a inventúrnemu poriadku a prehľadu s cieľom dosiahnutia adekvátneho, dosiahnuteľného a udržateľného zisku

CIEĽ PORADENSKÝCH EKONOMICKÝCH ANALÝZ A NASTAVENÍ
Nastavenie kuchyne a celej prevádzky, jej vnútorného systému a práce personálu smerom k zmysluplnému, kontrolovateľnému a hlavne zárobkovému hospodáreniu, ktoré k svojmu úspechu potrebuje:
 • Transparentný ekonomický poriadok
 • Trvalo kontrolovateľné hospodárenie zamestancov
 • Správne nastavené percentuálne hladiny mesačných nákladov tak tovarov a surovín, ako aj miezd a ostatných prevádzkových nákladov voči celkovému obratu firmy
 • Reálny rozpočet na mesiac s potrebnou dennou tržbou a cieľmi
 

Gastronómia kuchyne

 • Tvorba samotného, moderného a ekonomicky zmyslupného Jedálneho lístka pre prevádzku ako najhlavnejšieho nástroja firmy na tvorbu obratu & tvorbu budúceho zisku
 • Poradenstvo ku gastro časti Jedálneho lístka, t.j. všetko pod osobnou účasťou v kuchyni:
  • osobné varenie s Vaším tímom vo Vašej kuchyni
  • samotné varenie jednotlivých jedál
  • príprava kompletných Výrobných noriem na základe reálneho varenia
  • nastavený jednotný systém prípravy pre kuchyňu
  • zaškolenie kuchárov a personálu & nastavenia udržateľnosti kvality
 • Poradenstvo k ekonomickej časti Jedálneho lístka, t.j. jedlá lístka a samotný lístok po reálnom odvarení a implementovania nastavení dostane:
  • Reálnu Výrobnú normu na základe reálneho varenia jedál
  • Správne vypočítanú nákladovú cenu jedla podľa reálnej normy
  • Správne nastavenú koncovú cenu jedla pre zákazníka so správnym a vopred nastaveným zdravým koeficientom prirážky
  • Správne nastavenú percentuálnu hladinu nákladovosti jedla
  • Zdokladovateľnú a reálnu ekonomickú osnovu, na základe ktorej bude možná reálna kontrola hospodárenia, t.j. ekonomická inventúra pomocou „Kontrolného ekonomického inventúrneho vzorca“
 • Ostatné administratívne nastavenia, t.j. nastavenie evidencií & reportov
 • Poradenstvo k budúcemu gastro ošetrovaniu Jedálneho lístka, k nastaveniu rautov, akcií a denného menu tak, aby reflektovali nastavený ekonomický systém a poriadok
 • Výber vhodných dodávateľov & lokálnosť, vhodné ceny, vhodné tovary a suroviny


Záver

Každý klient je pre mňa veľmi špecifický a tak ponuku Kompletného šéfkuchárskeho poradenstva prispôsobujem a rozširujem hlbšie na základe objednávky tých služieb, ktoré sú pre danú prevádzku potrebné. V prípade záujmu o bližšie informácie ma môžete kľudne kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom a rád Vám podám o ďalších, podrobnejších možnostiach, bližšie informácie.